Vår vision

Filmregionerna är en nationell filmpolitisk aktör som samordnar och företräder de regionala filmverksamheterna i Sverige. Genom ett regionalt perspektiv och nätverk främjar vi filmproduktion i hela landet, utbyte av kunskap och erfarenheter, samt stärker de filmkulturella frågorna.

Mål 1: SAMVERKAN
Filmregionerna ska vara en bas för (inter)regional, nationell och internationell samverkan med utgångspunkt från det regionala perspektivet. Filmregionerna ska bidra till den statliga filmpolitikens sju kulturpolitiska mål, med målet att den regionala nivån ska ha en tydlig plats i en nationell filmpolitik.

Mål 2: NÄTVERK
Filmregionerna är ett nätverk med stor spets och bredd som representerar samtliga regioner i Sverige. Filmregionerna ska skapa kunskapsutbyten samt verka för utveckling och samarbeten för sina medlemsorganisationer.

Mål 3: PÅVERKAN
Filmregionerna ska vara en nationell aktör i filmpolitiska frågor och ska synliggöra och arbeta med opinionsbildning kring de regionala filmfrågorna. Detta gentemot staten, institutionerna och de nationella aktörerna, såväl i film- och rörlig bildsektorn som mot andra närliggande politikområden.