1) Ändamål
Filmregionerna är en ideell förening med uppgift att främja regionala filmverksamheter
och deras intressen inom filmområdet samt arbeta med information, opinionsbildning
och övriga gemensamma frågor.
2) Medlemskap
Medlemskap är öppet för regionala filmverksamheter som erhåller offentligt stöd såväl
regionalt som statligt. Verksamheten ska vara organiserad så att offentlig insyn är möjlig.
Ansökan om medlemskap behandlas av styrelsen. Från och med den tidpunkt inträde
beviljats betalar medlemmen en fast årsavgift till föreningen. Avgiften fastställs av
årsmötet och skall vara betald senast den 1 maj innevarande arbetsår. Medlem som inte
fullgör sina ekonomiska åtaganden eller på annat sätt motverkar föreningens ändamål
kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmöte. Medlem som vill utträda ur
föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Utträde kan ske med omedelbar
verkan, om medlemmen så önskar.
3) Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.
4) Räkenskaps- och verksamhetsår
Räkenskaps- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
5) Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet hålls under årets första
kvartal på tid och plats som styrelsen beslutar om. Extra årsmöte hålls när
föreningsstyrelsen så beslutar eller om minst 1/3 av medlemmarna gör skriftlig anhållan
därom med uppgift om de frågor som skall behandlas. Kallelse till årsmöte skall utsändas
senast fyra veckor i förväg. Årsmöteshandlingar inklusive förslag på styrelseledamöter
skall utsändas senast två veckor i förväg. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening
utom vid personval, då lotten bestämmer. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
• godkännande av dagordning • fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt • val av
mötesordförande, sekreterare och justerare • styrelsens verksamhetsberättelse •
revisionsberättelse, ekonomisk redovisning och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen •
beslut om medlemsavgifter för innevarande verksamhetsår • beslut om budget och
verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår • val av ordförande • val av två
styrelseledamöter med en suppleant • val av två revisorer med en suppleant • val av
valberedning med två ledamöter och en suppleant • övriga ärenden på
föredragningslistan. Vid årsmötet väckt fråga behandlas om minst två tredjedelar av
röstberättigade medlemmar så beslutar. Vid votering får endast medlemmar i föreningen delta.
6) Valberedning
Valberedningens två ledamöter, varav en sammankallande, utses av årsmötet, liksom en
suppleant. Medlemmar bereds tillfälle att senast sex veckor före mötet inkomma med
förslag till styrelseledamöter och övriga förtroendeposter. Valberedningens förslag skall
delges medlemmarna i samband med kallelse till årsmötet.
7) Revisorer
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna
tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.
8) Styrelse
Styrelsen företräder föreningen och skall leda och samordna verksamheten. Den skall
därvid • verkställa av årsmötet fattade beslut, • ansvara för föreningens ekonomi, •
mellan årsmötena regelbundet informera medlemmarna om sitt arbete, • mellan
årsmötena vara beslutande organ i frågor som inte skall avgöras av årsmöte, • besluta om föreningens representation nationellt och internationellt, • avlämna
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning vid årsmöte, • lägga förslag om
budget för kommande verksamhetsår vid årsmöte samt • lämna förslag till
verksamhetsplan. Styrelsen har rätt att tillsätta arbetsgrupper på begränsad tid. Styrelsen
utarbetar remissvar efter förslag i förekommande fall av arbetskommitté. Styrelsen avger ensam remissvar i föreningens namn. Styrelsen skall bestå av ordförande och två
ordinarie ledamöter med en suppleant. Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare.
Styrelsen ska vara representativ för föreningens medlemmar vad avser regional spridning och inriktning samt könsfördelning. Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera resurspersoner / rådgivare. Styrelsen sammanträder minst två gånger/år.
9) Stadgeändring
Beslut om stadgeändring skall fattas på årsmöte/ medlemsmöte med minst 2/3
majoritet.
10) Upplösning
Beslut om upplösning kräver minst 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande
medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Föreningens tillgångar och
handlingar överlämnas vid upplösning till sådan institution eller organisation som i
fortsättningen kan verka för medlemmarnas intressen.

Antagna på årsmöte 2017-01-31