Denna sajt vänder sig främst till alla regionala filmverksamheter som jobbar för att stödja att det görs film, visas film och pratas om film – i hela Sverige. Dessa verksamheter organiseras inom antingen region, landsting, offentligt ägt bolag eller förening.

Tillsammans har vi föreningen Filmregionerna – en förening som verkar för att stärka filmen och de filmkulturella frågorna över hela landet. Vi har nitton regionala filmverksamheter som är medlemmar hos oss.

Är du intresserad av att veta mer om verksamheten där just Du bor? Du kanske gör film, vill arrangera filmvisningar, eller arbeta med film med barn och unga?

Då ska du titta här!

Välkommen att ta kontakt med oss regionala filmkonsulenter på Ditt närmaste filmresurscentrum. Allt från Filmpool Nord i norr, till Film i Skåne i söder!


Bakgrund: Det finns nitton regionala resurscentrum för film som tillsammans täcker alla Sveriges län, de flesta startades upp i mitten – slutet av 90-talet. 

Även om alla verksamheter inte längre heter just ”filmresurscentrum” så har de ett grunduppdrag från sina regioner (tidigare Svenska Filminstitutet) och samfinansieras med regionens Regionförbund/Landsting. Kulturrådet fördelar i de flesta fall den statliga delen av finansieringen ut till regionerna.

Filmregionerna är en ideell förening med uppgift att främja regionala filmverksamheter och deras intressen inom filmområdet samt arbeta med information, opinionsbildning och övriga gemensamma frågor. Samtliga landets nitton regionala filmverksamheter är medlemmar och deltar i Filmregionernas arbete genom möten, arbetsgrupper och styrelse. Vi finns även representerade i tre av fyra branschråd på statlig nivå.

VISION:
Filmregionerna är en nationell filmpolitisk aktör som samordnar och företräder de regionala filmverksamheterna i Sverige. Genom ett regionalt perspektiv och nätverk främjar vi filmproduktion i hela landet, utbyte av kunskap och erfarenheter, samt stärker de filmkulturella frågorna.

Mål 1: SAMVERKAN: Filmregionerna ska vara en bas för (inter)regional, nationell och internationell samverkan med utgångspunkt från det regionala perspektivet. Filmregionerna ska bidra till den statliga filmpolitikens sju kulturpolitiska mål, med målet att den regionala nivån ska ha en tydlig plats i en nationell filmpolitik.

Mål 2: NÄTVERK: Filmregionerna är ett nätverk med stor spets och bredd som representerar samtliga regioner i Sverige. Filmregionerna ska skapa kunskapsutbyten samt verka för utveckling och samarbeten för sina medlemsorganisationer.

Mål 3: PÅVERKAN: Filmregionerna ska vara en nationell aktör i filmpolitiska frågor och ska synliggöra och arbeta med opinionsbildning kring de regionala filmfrågorna. Detta gentemot staten, institutionerna och de nationella aktörerna, såväl i film- och rörlig bildsektorn som mot andra närliggande politikområden.