wallentine

Filmprojekt som beviljades regionala utvecklingsmedel från KUR

Hej!

Nyheten har hunnit bli lite gammal, men här sammanfattar jag i alla fall att 5 av 6 filmprojekt som sökte regionala utvecklingsmedel (del av kultursamverkansmodellen) hos Kulturrådet beviljades – kul!

Region Värmland fick stöd för fortsättning av Doc Out West (100 000 kr), en talangsatsning inom dokumentärfilm, men också för ett projekt i samverkan med förskolor kring filmskapandeprocesser med barnkonventionen som utgångspunkt (250 000 kr). Syftet är att barn i tidig ålder ska få möjlighet att reflektera över sina rättigheter genom att skapa och berätta med rörlig bild som verktyg. 

Region Dalarna beviljades stöd (250 000 kr) för en interregional fortbildningskurs för filmare, film- och mediepedagoger samt för pedagoger i kulturskolor. Syftet är att stärka kompetensen hos pedagoger och filmarbetare genom att fortbilda dem i att leda kreativa skapandeprocesser. Detta är en vidareutveckling av den kurs Region Värmland arrangerade i samarbete med Filminstitutet som avslutning på projektet Var är hem? Kursens metodik ska fördjupas genom att ta fram en metod och arbetsmaterial för nationell spridning samt uppmuntra till att kunskapen förs vidare till filmare i hela landet. 

Region Blekinge beviljades 1 800 000 kr för interregional samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige på tre olika konstområden, varav film är ett. Inom den filmkulturella verksamheten handlar det om att strategiskt och långsiktigt stärka samverkan inom det filmkulturella ekosystemet från filmkunnighet och förutsättningar för visning av film till talangutveckling och utbildningar. I första hand prioriteras kunskapsutveckling kring filmpedagogik, en analys av befintliga filmutbildningar i Sydsverige samt en satsning på biografer i Sydsverige. 

Region Halland fick för andra året stöd till filmresidens (80 000 kr). I samarbete med Falkenbergs kommun och Salzburg stad erbjuds tre olika residens: ett nationellt, ett för unga filmare samt ett internationellt.    


Om stödet:  

I regleringsbrev för 2020 ska Kulturrådet inom ramen för utvecklingsbidragen bland annat prioritera dans, insatser för att stärka arrangörer samt länsövergripande samverkan

Strategiska utvecklingsprojekt av nationellt intresse prioriteras liksom projekt med regional förankring och spridning och med regional medfinansiering.

Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av:

·        Förnyelse och utveckling

·        Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet

·        Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete

·        Barn- och ungdomsperspektiv

·        Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

Glad midsommar!

Annika

Folk och Kultur 2020, vi tipsar igen:

Här är ett litet axplock ur Folk och Kulturs program som på något sätt är filmrelaterade eller relaterade till kulturens roll i en region. Om du vill lägga till ett tips, maila daniel.wallentin@filmidalarna.se

Onsdagen 5:e feb

Kultur – när pengarna sinar? https://folkochkultur.se/program/kultur-nar-pengarna-sinar/ 

Skolbio – får världen att växa https://folkochkultur.se/program/skolbio-far-varlden-att-vaxa/ 

Filmkultur odlar engagemang för hållbarhet! https://folkochkultur.se/program/filmkultur-odlar-engagemang-for-hallbarhet/ 

Kultur och bildning i samhällsbygget https://folkochkultur.se/program/kultur-och-bildning-i-samhallsbygget/ 

Landsbygdens kulturliv  https://folkochkultur.se/program/landsbygdens-levande-kulturliv/ 

Kulturen och politiken – Hur mår relationen? https://folkochkultur.se/program/kulturen-och-politiken-hur-mar-relationen/ 

Dokumentärfilm som verktyg för förändring https://folkochkultur.se/program/dokumentarfilm-som-verktyg-for-forandring/ 

Om Folk och kultur i hela landet – Nätverkstan https://folkochkultur.se/program/om-folk-och-kultur-i-hela-landet-natverkstan-med-gaster/ 

Huset mitt i byn, navet för kultur på landet!  https://folkochkultur.se/program/huset-mitt-i-byn-navet-for-kultur-pa-landet/ 

Kulturens värde och sociala effekter https://folkochkultur.se/program/kulturens-varde-och-sociala-effekter/ 

 

Torsdagen 6:e feb

Bilden av landet – om hur livet utanför storstäderna bevakas https://folkochkultur.se/program/bilden-av-landet-om-hur-livet-utanfor-storstaderna-bevakas/ 

Går demokrati och en fri kultur att förena? https://folkochkultur.se/program/gar-demokrati-och-en-fri-kultur-att-forena/ 

Framgångsrik utveckling av de Kulturella och Kreativa Näringarna  https://folkochkultur.se/program/framgangsrik-utveckling-av-de-kulturella-och-kreativa-naringarna/. 

Hur gick det för filmen i kommunernas Kulturskolor? https://folkochkultur.se/program/hur-gick-det-for-filmen-i-kommunernas-kulturskolor/. 

Kulturella och kreativa näringar och näringspolitiska medel https://folkochkultur.se/program/kulturella-och-kreativa-naringar-och-naringspolitiska-medel/ 

Vittnesmål från den kulturpolitiska myllan https://folkochkultur.se/program/vittnesmal-fran-den-kulturpolitiska-myllan/ 

Är nordiskt drama på väg mot en stormaktstid eller står vi inför ett fall?  https://folkochkultur.se/program/ar-nordiskt-drama-pa-vag-mot-en-stormaktstid-eller-star-vi-infor-ett-fall/ 

Makt eller maktlöshet https://folkochkultur.se/program/makt-eller-maktloshet-2/ 

 

Fredagen 7:e feb

Samtal om bibliotekens utmaningar i en digital tid https://folkochkultur.se/program/samtal-om-bibliotekens-utmaningar-i-en-digital-tid/ 

Fokus tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet https://folkochkultur.se/program/fokus-tillganglig-och-jamlik-kulturskola-av-hog-kvalitet/ 

Försoning och det goda samtalet https://folkochkultur.se/program/forsoning-och-det-goda-samtalet/ 

Kulturen som besöksanledning https://folkochkultur.se/program/kulturen-som-besoksanledning/ 

Ett samhällsbyggande näringsliv närmare kulturen  https://folkochkultur.se/program/ett-samhallsbyggande-naringsliv-narmare-kulturen/ 

 

Lördagen 8:e feb

Förflytta dig 100 år tillbaka med VR-glasögon!  https://folkochkultur.se/program/forflytta-dig-100-ar-tillbaka-med-vr-glasogon/ 

Minibio på Svenska, Arabiska och Meänkieli! https://folkochkultur.se/program/minibio-pa-svenska-arabiska-och-meankieli/