Påminnelse till våra medlemmar om möjligheten att söka utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet från KUR.

Det här bidraget finns till för att stödja regionala aktörer i tidsbegränsade projekt och ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer runtom i Sverige. Deadline för ansökan är den 18:e mars.

Bidrag kan sökas för projekt som har effekter som sträcker sig utöver de enskilda verksamheternas organisatoriska utveckling, och som bidrar till att främja en kulturpolitiskt värdefull utveckling som relaterar till de nationella kulturpolitiska målen. Projekten kan exempelvis vara konstnärliga och kvalitativa utvecklingsprojekt, projekt som är metodutvecklande eller kan utveckla den nationella infrastrukturen inom ett kulturområde.
Du får inte fördela vidare det här bidraget i form av stöd eller stimulansmedel till andra organisationer.

Enligt förordningen som styr detta bidrag får utvecklingsmedel endast lämnas till verksamhet som också får bidrag från region, kommun eller annan huvudman.

Bidraget är tidsbegränsat och lämnas under högst tre år. Vi ger stöd för ett år i taget vilket innebär att du årligen söker stöd för fleråriga projekt. Kulturrådet har enligt budgetlagen inte möjlighet att göra utfästelser för mer än ett år i taget vilket medför att myndigheten varje år måste göra en ny prövning, även av de fleråriga projekten. När du ansöker för år 2 och år 3 ska du ange samma projektnamn som tidigare år. 
Observera att ett projekt som får bidrag måste starta under samma kalenderår som vi har beviljat bidraget.

*texten är hämtad från https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/utvecklingsbidrag-till-regional-kulturverksamhet/ där ni kan hitta mer information.