Filmprojekt som beviljades regionala utvecklingsmedel från KUR

Hej!

Nyheten har hunnit bli lite gammal, men här sammanfattar jag i alla fall att 5 av 6 filmprojekt som sökte regionala utvecklingsmedel (del av kultursamverkansmodellen) hos Kulturrådet beviljades – kul!

Region Värmland fick stöd för fortsättning av Doc Out West (100 000 kr), en talangsatsning inom dokumentärfilm, men också för ett projekt i samverkan med förskolor kring filmskapandeprocesser med barnkonventionen som utgångspunkt (250 000 kr). Syftet är att barn i tidig ålder ska få möjlighet att reflektera över sina rättigheter genom att skapa och berätta med rörlig bild som verktyg. 

Region Dalarna beviljades stöd (250 000 kr) för en interregional fortbildningskurs för filmare, film- och mediepedagoger samt för pedagoger i kulturskolor. Syftet är att stärka kompetensen hos pedagoger och filmarbetare genom att fortbilda dem i att leda kreativa skapandeprocesser. Detta är en vidareutveckling av den kurs Region Värmland arrangerade i samarbete med Filminstitutet som avslutning på projektet Var är hem? Kursens metodik ska fördjupas genom att ta fram en metod och arbetsmaterial för nationell spridning samt uppmuntra till att kunskapen förs vidare till filmare i hela landet. 

Region Blekinge beviljades 1 800 000 kr för interregional samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige på tre olika konstområden, varav film är ett. Inom den filmkulturella verksamheten handlar det om att strategiskt och långsiktigt stärka samverkan inom det filmkulturella ekosystemet från filmkunnighet och förutsättningar för visning av film till talangutveckling och utbildningar. I första hand prioriteras kunskapsutveckling kring filmpedagogik, en analys av befintliga filmutbildningar i Sydsverige samt en satsning på biografer i Sydsverige. 

Region Halland fick för andra året stöd till filmresidens (80 000 kr). I samarbete med Falkenbergs kommun och Salzburg stad erbjuds tre olika residens: ett nationellt, ett för unga filmare samt ett internationellt.    


Om stödet:  

I regleringsbrev för 2020 ska Kulturrådet inom ramen för utvecklingsbidragen bland annat prioritera dans, insatser för att stärka arrangörer samt länsövergripande samverkan

Strategiska utvecklingsprojekt av nationellt intresse prioriteras liksom projekt med regional förankring och spridning och med regional medfinansiering.

Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av:

·        Förnyelse och utveckling

·        Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet

·        Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete

·        Barn- och ungdomsperspektiv

·        Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

Glad midsommar!

Annika