Årsmöte i Göteborg 31/1 2017

Medlemmarna i Regionala Filmresurscentrums Samarbetsråd kallas här med till årsmöte tisdagen 31 januari kl 09.00 – 12.00. (Kaffe och smörgås serveras från 8.30)

Plats: Sal Ellös, Göteborg Folkets Hus

Anmälan till: anna.rydell@rjl.se – senast tisdag 24 januari! Meddela eventuella allergier, vegan/vegetarian, etc vid anmälan.

Alla årsmöteshandlingar hittar ni här.

Varmt välkomna!

——————————–

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Fastställande av röstlängd

4. Fråga om årsmötet utlysts på rätt sätt

5. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justerare

6. Verksamhetsberättelse 2016

7. Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Valärenden

– Val av ordförande, tre styrelseledamöter samt en suppleant

– Val av två revisorer och en suppleant

– Val av valberedning: två ledamöter och en suppleant

10. Fråga om att ändra föreningens namn – styrelsens förslag är Filmregionerna.

11. Förslag till stadgeändringar. (Se bifogat förslag).

12. Beslut om verksamhetsplan, budget 2017 och medlemsavgift 2017.

Styrelsens förslag är en höjning av medlemsavgiften från 3000 kr till 5000 kr (se budget).

13. Övriga frågor

14. Mötet avslutas

——————————–

Lämna ett svar